gift from above movie download dell coupons optiplex 990 victoria beckham intimately perfume gift set coromandel darien coupon code purchase itunes gift card for someone in another country tull avgifter stockholm
1 april 2020
Posted in Blog 2020
1 april 2020 Noah van den Berg

Bram Moszkowicz treedt niet terug in de advocatuur

Een terugblik op de uitspraak van het Hof van Discipline van 30 maart jongstleden

Het is vandaag precies een maand geleden dat het Hof van Discipline te ’s-Hertogenbosch het beklag afwees van mr. Abraham Moszkowicz. Deze afwijzing hield voor de heer Moszkowicz in dat hij niet mag terugtreden in de advocatuur. In dit weblog bespreken we in de eerste plaats waarom mr. Moszkowicz van het tableau is geschrapt en blikken we terug op de uitspraak van het Hof van Discipline van 2020, waarmee vast kwam te staan dat hij niet opnieuw het beroep van advocaat mag uitoefenen.

 

Schrapping tableau 2013

Op 22 april 2013 heeft het Hof van Discipline[1] in alle zes de zaken tegen mr. Moszkowicz, de schrapping van het tableau bevestigd.[2] Het hof acht de advocaat volledig verantwoordelijk voor de tekortkomingen die hem worden verweten door de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, en vindt evenals de Raad van Discipline[3] dat mr. Moszkowicz’ werkwijze het vertrouwen in de advocatuur heeft geschaad.[4] Het persbericht van het hof luidde destijds als volgt: ‘Het gaat in deze zaken om een heel scala van ernstige verwijten. Deze spelen zich af over een langere periode en zijn structureel. Mr. Moszkowicz heeft zich gedragen alsof de regelgeving niet voor hem bedoeld was. Hierdoor heeft hij voor alle advocaten geldende regels overtreden, geen verantwoording afgelegd en hebben zijn cliënten niet gekregen wat ze van hem mochten verwachten.’[5]

De bezwaren van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten betroffen het op grote schaal overtreden van de beroepsregels betreffende de financiële integriteit. Zo overtrad mr. Moszkowicz, naar de mening van de deken, de regels over contante betalingen. Ook verweet de deken mr. Moszkowicz dat hij de jaarstukken van zijn kantoor meerdere achtereenvolgende jaren niet op tijd gereed had. Hierbij kwam nog het verwijt dat mr. Moszkowicz niet meewerkte aan het onderzoek naar de klachten die door ex-cliënten tegen hem waren ingediend. Deze klachten van zijn ex-cliënten behelzen doorgaans dezelfde soort verwijten, zoals onduidelijke verantwoording van betaalde voorschotten of het declareren van niet-verrichte werkzaamheden. Alle bezwaren van de deken oordeelt het Hof van Discipline gegrond, hetgeen er in 2013 toe heeft geleid dat hij van het tableau is geschrapt.

 

Uitspraak Hof van Discipline 2020

Zes jaren sinds zijn schrapping in 2013 strijken voorbij, gedurende welke mr. Moszkowicz niet als advocaat heeft kunnen werken. Maar dan dient hij een verzoek tot inschrijving als advocaat in (2019) bij de Raad van Orde van Advocaten Midden-Nederland. De raad beslist op 29 augustus 2019 echter dat hij het verzoek niet in behandeling zal nemen. Hierover heeft de heer Moszkowicz zich op 8 oktober 2019 bij het Hof van Discipline beklaagd (beroep).

Het hof is van oordeel dat mr. Moszkowicz niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd.[6] Het hof acht nieuwe schendingen van de beroepsregels voor de advocatuur daarom niet uitgesloten.[7] Ook anderszins heeft mr. Moszkowicz geen overtuigende waarborgen geboden, aldus het hof.[8] Het hof onderkent dat de heer Moszkowicz zijn gedrag gedeeltelijk heeft veranderd, maar vindt de voorgenomen organisatorische maatregelen om nieuwe ontsporingen te voorkomen evenwel onvoldoende. Bij zijn beslissing heeft het hof meegewogen dat mr. Moszkowicz’ financieel onduidelijke positie ten tijde van de beoordeling, van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid als advocaat.[9]  Het hof verwijt mr. Moszkowicz dat hij niet eigener beweging transparant is geweest over zijn financiële situatie. Met name, omdat schending van beroepsregels betreffende de financiële integriteit een van de voornaamste redenen was om hem in 2013 te schrappen van het tableau.

Kortom, het Hof van Discipline heeft de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die hoort bij het bekleden van een positie als advocaat, zwaarder laten wegen dan het persoonlijk belang van mr. Moszkowicz bij herinschrijving als advocaat.

 

Conclusie

Mr. Abraham Moszkowicz is in 2013 door onder meer schending van de beroepsregels geschrapt van het tableau. Met name omdat hij de beroepsregels inzake de financiële integriteit heeft geschonden, is de Raad van Discipline destijds tot het oordeel gekomen dat schrapping van het tableau de juiste op te leggen maatregel is. Zes jaar na de schrapping poogt mr. Moszkowicz in 2019, opnieuw toe te treden tot de advocatuur en dient hiertoe een verzoek tot inschrijving als advocaat in bij de Raad van Orde van Advocaten Midden-Nederland. Dit verzoek wordt niet in behandeling genomen en het beklag hierover bij het Hof van Discipline wordt ongegrond verklaard. Het hof vindt dat mr. Moszkowicz niet op overtuigende wijze blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen in hoge mate onwaarschijnlijk maakt, of heeft daarvoor anderszins overtuigende waarborgen geboden.

Mr. Moszkowicz laat aan de media weten dat hij niet voornemens is over een jaar opnieuw een verzoek tot inschrijving in te dienen, maar zeker weten we het nooit. Wie weet zien wij hem over een aantal jaar weer terug daar waar hij thuishoort: in de advocatuur.

 

[1] Het Hof van Discipline behandelt klachtzaken over advocaten in hoger beroep, die aanvankelijk door de Raad van Discipline (eerste aanleg) zijn behandeld. Tegen uitspraken van het Hof van Discipline staat ingevolge artikel 78 RO geen cassatie open.

[2] HvD 22 april 2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:YA4171.

[3] RvD 30 oktober 2012, ECLI:NL:TADRAMS:2012:YA3404.

[4] Redactie, ‘Bram Moszkowicz door Hof van Discipline geschrapt’, www.advocatie.nl 22 april 2013 (laatst geraadpleegd op 28 april 2020).

[5] Redactie, ‘Bram Moszkowicz door Hof van Discipline geschrapt’, www.advocatie.nl 22 april 2013 (laatst geraadpleegd op 28 april 2020).

[6] Redactie, ‘Mr. Moszkowicz mag zich niet herinschrijven als advocaat’, www.hofvandiscipline.nl 30 maart 2020 (laatst geraadpleegd op 28 april 2020); HvD 30 maart 2020 ECLI:NL:TAHVD:2020:74.

[7] Redactie, ‘Mr. Moszkowicz mag zich niet herinschrijven als advocaat’, www.hofvandiscipline.nl 30 maart 2020 (laatst geraadpleegd op 28 april 2020).

[8] Redactie, ‘Mr. Moszkowicz mag zich niet herinschrijven als advocaat’, www.hofvandiscipline.nl 30 maart 2020 (laatst geraadpleegd op 28 april 2020).

[9] Redactie, ‘Mr. Moszkowicz mag zich niet herinschrijven als advocaat’, www.hofvandiscipline.nl 30 maart 2020 (laatst geraadpleegd op 28 april 2020); HvD 30 maart 2020 ECLI:NL:TAHVD:2020:74.